Dolasci/Polasci
Kao deo ArtLinkovog projekta Intervencije umetni__u – Povratak Gastarbajtera, ova izlo_ba je kreirana zajedni_kim snagama nezavisne umetni_ke grupe iz Ku_eva, jugoisto_na srbija, pod nazivom Stanica I 15 umetnika iz Srbije i sveta.

vreme de_avanja od 11. avgusta – 11. septembra 2007.
Izlo_ba Subota 11. avgust od 6 do 9 uve_e
mesto dogadjaja Autobuska stanica u ku_evu
i ostala mesta u Ku_evu vezana za dogadjaj
(uzmite mapu na autobuskoj stanici).

Umetnici i radovi (videti stranu 2 za pun opis)
Stanica
Miodrag Nadla_ki – performans
Milan Glozi_ & Goran Anki_ – strip na zidu
Davor Radulj – poetska instalacija
Alexandra Petrovi_ – poezija

Umetnici iz Srbije
Zaga Srbovi_ – slikanje na staklu
Anica Ran_elovi_ – slikanje na zidu
Sa_a Markovi_ – instalacija vezana za specifi_no mesto
Ljilja Stevanovi_ – skulptura
Daliborka Pesi_ – slikanje na tekstilu
Suzana Stankovic Aleksic (Srbija/Holandija) – instalacija vezana za specifi_no mesto Umetnici iz sveta
Ava Bromberg (SAD)– catalog samo-organizovanih umetni_kih prostora
Blithe Riley (SAD) – websajt
Dara Greenwald (SAD) & Sarah Kanouse (SAD) – portretisanje i video zapis
Alex Impey (Velika Britanija) – zvuk i kartografija
James Beckett (Holandija/Ju_na Afrika) – kombinovana tehnika, instalacija vezana za specifi_no mesto
Anne Schiffer (Holandija) – kombinovana tehnika, umetni_ki rad na otvorenom
Marisa Jahn (SAD) & Noa Treister (Izrael/Srbija)– kuvar i turisti_ki posteri

–Pun izve_taj za _tampu —
Artlink predstavlja: Intervencije umetno__u – Povratak gastarbajtera, Dolasci/Polasci je vi_e_anrovska izlo_ba projekata vezanih za specifi_nu lokaciju koja oslikava socio-politi_ku podlogu Ku_eva, grada sa 5,000 stanovnika koji se nalazi u jugoisto_nojj Srbiji.

Kreirana zajedni_kim snagama Artlinka, centra za kulturu “Veljko Dugo_evi_”, Op_tine Ku_evo, and Stanice, nezavisnog umetni_kog udru_enja iz Ku_eva u saradnji sa grupom medjunarodnih umetnika iz Holandije, Ju_ne Afrike, Sjedinjenih Dr_ava, Velike Britanije i Izraela, Dolasci/Polasci su uvertira za seriju kulturnih programa koje _e Stanica realizovati u Ku_evu.

Za_to Ku_evo se nalazi u regionu koji se izdvaja po jakoj Vla_koj tradiciji (Vlasi su narod koji je nekada naseljava prostore Rumunije i Isto_ne Srbije) i u kojoj postoji problem koji se odnosi na veliki procenat ljudi koji odlaze na rad u Austriju, _vajcarsku, Nema_ku i Italiju. Pitanje o budu_nosti regiona bavi se problemom odlaska inteligentnih i _kolovanih ljudi, urbane i ruralne migracije i na_ina na koji bi ekonomska, kulturna i ulaganja u lokalnu zajednicu mogla da ohrabre posve_enost dugoro_nom odr_ivom razvoju. Da li bi kulturna de_avanja stimulusala lokalnu ekonomiju, pokrenula _ivost i lokalni ponos, i postavila na_ine za re_avanje problema? Ovi umetni_ki radovi potekli su od konferencije koja je trajala 3 nedelje nazvane “Povratak gastarbajtera” koju su pohadjali umetnici, urbanisti i etnografi i antropolozi sa Univerziteta u Beogradu a konferenciju je organizovala Noa Treister kao deo kulturnog programa Artlinka, srpske nevladine organizacije.

Ovaj projekat su omogu_ili Srbija _ume, Bra_a Rokfeler, Univerzitet iz Ilinoisa (Blumington), Ameri_ka ambasada u Srbiji, Op_tina Ku_evo, Centar za Kulturu „Veljko Dugo_evic“ – Ku_evo, KUD Art Klub Ku_evo.