„Kroz prozor“
Autobuska stanica u Kucevu
Kombinovana tehnika, strip na prozoru i _abloni

Na_ rad govori o odlasku i povratku  na_ih ljudi iz inostranstva. Glavna ideja je da se prika_e samo to putovanje i prepreke na koje na_ _ovek nailazi. U pitanju je dvosmerno kretanje prikazano na na_in na koji ga mi vidimo a oni do_ivljavaju. Rad se sastoji iz _etri segmenta i u formi je stripa. U svakom segmentu se opisuje jedna faza putovanja u oba pravca (od zemlje u kojoj radi do zemlje iz koje poti_e i obrnuto). Te_ko_a  putovanja je prikazana  kroz crno bele figure. Put postaje te_i _to se _ovek vi_e pribli_ava na_oj granici. Na samom kraju putovanja nailazi se na zatvorena vrata koja se mogu otvoriti samo pod posebnim uslovima. Do tada je na_ putnik suvi_e umoran. U pozadini se vide putnici koji se vra_aju u inostranstvo. Njihov put postaje sve lak_i _to su bli_i svom odredi_tu.

„Through the window“
The bus station in Kucevo
Combined technique, comic book on windows and stencils

Our work shows our people going and coming from abroad. The main idea is to depict the trip and the obstacles our man faces. It is a two-directional journey depicted the way we see it and they experience it. Our work has four segments and it is in the form of a comic book. Every segment describes one phase of the journey in both directions (from the country he works in to the country he originates from and vice versa). The difficulty of the journey is depicted by black and white shapes. The journey becomes more and more difficult as our man approaches the border. At the very end of his journey he comes across a closed door that can be opened only under special conditions. Our traveler is too tired by then. The travellers going back abroad are shown in the background. Their journey becomes easier as they get closer to their destination.